Oinarrizko jarraibideak eleizbarrutiko parrokietan eta erakundeetan eleizkizunak eta pastoral jarduerak garatzeari begira

7/2021 DEKRETUA, otsailaren 12koa, lehendakariarena, zeinaren bidez laugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.
Ondorengo neurriak kontuan hartuko dira:

1.- Mugaketak jente-kopuruan

  • Guztira sartu daiteken jente-kopuruaren %35a kultuko jarduera guztietan (mezak, hiletak, ezkontzak, bateoak, jaunartzeak). Beraz, kulturako eremu bakotxean zenbat jente sartu daiteken kalkulatuko da barriro eta kartela ipiniko da agerian, gehienez zenbat lagun sartu daiteken jarriz eta zein lekutan jarrri daitekezan aitatuz.
  • Beiletan, gehienez 30 lagun batuko dira, kanpoan egiten diranean eta 6 lagun, leku itxietan. Hobiratzeetan edo errausketaren aurreko agurretan parte hartuko dauan taldea gehienez 30 lagunekoa izango da kanpoan diranean eta 6 lagunekoa barruan danean.
  • Pastoral, heziketa eta kultura jarduerak egin daitezan geletan, guztira sartu daiteken jente-kopuruaren %50a batuko da, lagun arteko tartea (1,5 m.) gordez eta maskarra erabiliz. Parrokietako lokaletan egin daitekezan laneko batzarrei dagokienez, hauxe da arau aitagarri bakarra. Gehienez lau lagun batzeko mugaketak ez dau eraginik lan- edo heziketa-batzarretan, soldatapeko langileen zein boluntarioen batzarrak izan(1). Hau da, lanerako (batzordeak, katekistak, boluntarioak…) eta heziketarako era guztietako batzarrak egin daitekez 4 lagun baino gehiagogaz, aforoa eta derrigorrezko tartea beteten badira. Dana dala, parrokietako lokaletan ezingo da ezelango batzar sozialik, bazkaririk edo topaketa informalik egin. Horrezaz gainera, jardueretan sartzean eta handik urtetean, ez da lau lagun baino gehiagoko talderik pilatuko.

 

2.- Mugaketak herrien arteko joan-etorriei

Euskadiko Autonomia Erkidego osoan eta bakotxa bizi dan Lurralde Historikoan eta udalerrian, murrizketak dagoz sartzeko eta urteteko (aurreikusitako salbuespenakaz).

Lan eta pastoral arloko betebeharrak beteteko udalerri batetik bestera joan behar dabenek, aldez aurretik Gotzaitegiak edo dagokion parrokiak egindako ziurtagiriaz baliatu daitekez. Baimena behar izan ezkero, barriro eskatu deikeoe dagokionari, zuzen eguneratutako ezinbesteko datuak emonez (1. eredua jatsiz).

Joan-etorria arrazoi pertsonalengaitik bada, erantzukizun pertsonal hori jasoten dauan adierazpen-eredua erabiliko da (2. eredua jatsi, bete eta sinatu).

3.- Prebentzinorako berariazko arauak:

3.1.- Kultu-etxeetan, indarrean jarraitzen dabe arauok:

  1. Maskara erabili: nahitaezkoa da maskararen erabilera 6 urtetik gorako guztientzat . Eukaristiako ministroek beti maskara jarrita eukiko dabe, berba egiten dabenean izan ezik..
  2. Lagun arteko tartea: bankuetan, sarrera eta urteeretan, altaran eta jaunartzeko ilaretan, metro eta erdiko gitxieneko tartea gordeko da beti.
  3. Eskuak garbitu: eskuak garbitzea ezinbestekoa da eta hori egiteko eskatzeaz batera, gel desinfektatzaileak egongo dira eskuragarri sarrera nagusietan. Kartela jartea komeni da, sartzean eta urtetean eskuak nahitaez garbitu behar doguzala gogoratuz. Komuninoa banatu aurretik eta ondoren, buru dan abadeak eta komuninoa banatzen daben pertsonek eskuak garbituko dabez.
  4. Lekuen garbitze, aireztatze eta desinfektatzea: kontu handiz beteko doguz neurri honeek kultu-etxeetan, batez be bankuak eta ateen heldulekuak eta danok erabilten doguzan gauzak arretaz desinfektatuz. Ospakizun bakotxaren ostean, ezinbestekoa da aireztatzea eta desinfektatzea, produktu egokiak erabiliz eta gure eleiza eta ermitetako ondare artistikoa osatzen daben elementuak behar dan lez gordez eta zainduz.
  5. Eskuz esku erabilten diran materialak: abestien orrialdeak, liburuxkak, e.a., ez dira eskuz esku erabiliko. Objektu liturgikoak paliaz estalita egongo dira.
  6. Ospakizunetan, indarrean jarraituko dabe bakeari eta jaunartzea isilik egiteari buruzko arauek eta bateo, autortza, ezkontza, sendotza eta gaixoen oliadurarako berariazko arauek, 2020.eko ekainaren 19ko gotzain aginduan (IKUSI), 1o. eta 11. puntuetan jasoten diranek.
  7. Aparteko arreta dirua batzen danean: onena, ospakizunaren amaieran edo jaunartzearen ostean egitea da, eta saskia ez da eskuz esku ibiliko.

3.1.2.- Ondorengo arauak kontuan hartuko dira pastoral jardueraren garapenerako:

1. Maskara erabili: nahitaezkoa da maskararen erabilera 6 urtetik gorako guztientzat batzar eta jarduera guztietan zein guztiontzako eremuetan eta bulegoetan, lagun bat baino gehiago egon ezkero.

2. Lagun arteko tartea: guztiontzako eremuetan, bulegoetan eta batzar-geletan metro eta erdiko gitxieneko tartea gordeko da beti.

3. Eskuak garbitu: eskuak garbitzea ezinbestekoa da eta hori egiteko eskatzeaz batera, gel desinfektatzaileak egongo dira eskuragarri sarrera nagusietan, bulegoetan eta batzar-geletan. Kartela jartea komeni da, sartzean eta urtetean eskuak nahitaez garbitu behar doguzala gogoratuz. Eskularruak erabili ezkero be, eskuak desinfektatu egin behar dira.

4. Lekuen garbitze, aireztatze eta desinfektatzea: kontu handiz beteko doguz neurri honeek bulegoetan eta batzar-geletan, batez be aulkiak, mahaiak, teklatuak arratoiak, telefonoak, ateen heldulekuak, txorrotak, e.a., eta danok erabilten doguzan gauzak arretaz desinfektatuz. Batzar bakotxaren ostean, erabilitako gela aireztatu eta desinfektatu egin behar dogu.

5. Batzar-geletan sartuko dan jente-kopurua mugatu: edozein batzat-gelatan gehienez sartu daiteken jente-kopurua, guztira sartu daitekenaren %50a Gela bakotxean kartela ipiniko da, zenbat jente sartu daiteken jakinaraziz. Lagun arteko metro eta erdiko tartea gordez jarriko dira aulkiak eta erabili ezin daitekezanak markatu edo kendu egingo dira.

6. Jente-kopurua heziketa taldeetan: indarrean dan araudiaren arabera, era guztietako heziketa-batzarrak gehienez 25 lagunekoak izango dira, kopuru horrek %50aren araua beteten badau eta lagun arteko metro eta erdiko tartea gordeko da beti.

7. Jente-kopurua batzarretan: Lan-, erakunde- edo heziketa-batzarrek kontuan hartuko dabez gelen aforo-mugatzeak (%50), beti be lagun arteko tartea gordez eta maskara jarrita eukiz.

8. Batzarren iraupena: batzarren iraupena ahalik eta laburrena izatea komeni da eta, dana dala, 90 minutu baino gehiago ez dira luzatuko.

9. Eskuz esku erabilten diran materialak: liburuxka, aldizkari edo materialak ez dira eskuz esku erabiliko eta, holan ez danean, kontu handiz jokatuko da, eskuak garbituz horreek erabili aurretik eta erabili ondoren.

10. Parrokietako taldeen batzarren arduradunak: batzarra deitzen dabenak, ondorengo honeez arduratuko dira: gela gorde, osasun-arauak betetea bermatu, partaideen erregistroa bete eta aireztatze eta desinfektatze egokia ziurtatu erabilera bakotxaren aurretik eta ondoren.

11. Parrokiakoak ez diran taldeen batzarrak parrokiako lokaletan: kasu honetan, deialdia egiten daben arduradunek osasun- eta segurtasun-neurri guztiak betetea bermatuko dabe, aforoa eta derrigorrezko tartea errespetatuz eta lan- edo heziketa-jarduera ez dan beste edozein topaketa edo jarduera saihestuz. Erregistroak bete beharko dira partaideen datuakaz, horreek hiru astez gordeko dira eta gero deuseztatu.

12. Lokalen erabilera antolatu: pastoral jarduerak antolatzea komeni da, talde bat baino gehiago batera batu ez daiten eta, beti be, jente-pilaketak saihestuz eraikinen barrualdean eta kanpoaldean.

13. Parrokiako erregistroa: aforoa kontrolatzeko eta, beharrezkoa izan ezkero, partaideen arakatzea errazteko, parrokian batzarren eta topaketen erregistroa egitea komeni da, honako honeek idatziz jasoz: batzarraren eguna, deitzailea, partaideen kopurua, datuak eta kontaktua, datuen babeserako eta pribatutasunerako indarrean dagoan araudia errespetatuz.

14. Parrokiako bulegoa: aldez aurretik hitzordua jarri izapide administratiboetarako, harreretarako, batzar pertsonaletarako, e.a.

3.1.3.- Kultura jarduerak

1.- Bisita turistikoak kultu-etxetan
Kultu-etxeek garbitasun, aireztatze eta desinfekzinoari dagokionez bete behar dabezan berariazko arauez gainera, bisita turistikoak onartzen dabezan eleiza, ermita, santutegi eta eremu erlijiosoetan, gehienez 6 lagunez –gidaria barru- osatutako taldeak sartuko dira, lagun arteko tartea gordeko da, maskara jarrita eroango dabe eta aretoetan sartu daiteken jente-kopurua (%50) ez da gaindituko.

2.- Bisita gidatuak eremu kulturaletan (Museoa, Artxiboa, Liburutegiak)
Gehienez 6 lagunez –gidaria barru- osatutako taldeetan egingo dira bisita gidatuak, lagun arteko tartea gordeko da, maskara jarrita eroango dabe eta aretoetan sartu daiteken jente-kopurua (%50) ez da gaindituko.

3.- Kultura ekitaldi eta jarduerak
Ehuneko 50aren aforoa, maskara jarrita eukitea eta lagun arteko tartea bermatu ezkero egin ahal izango dira. Leku itxietan, 400 lagunen kopurua ez da gaindituko eta kanpoan, 600 lagunen kopurua.

————————–

(1)  Urriaren 25eko 926/2020 Errege Aginduaren 7.4 artikuluan jasotakoaren arabera, artikulu honetan aurreikusitako mugaketan ez dira sartuko ez lan-, heziketa- eta erakunde-jarduerak, ezta ezarri beharreko araudian berariazko neurriak ezartzen deutsiezan jarduerak be.